En uge med salmernes bog

I denne uge læser vi i salmernes bog. En salme hver dag mandag-fredag. Hvis du har facebook ligger der en begivenhed på vores facebookside, hvor det hele foregår. Salmen bliver lagt op sammen med nogle kommentarer til den. Der vil også komme et par videoer, der går lidt dybere ned i Salmernes Bog som helhed. 

Man kan også følge med her. Salmen og komentarerene vil også blive lagt ind i dette opslag, men videoerne er kun tilgængelige på facebook. 

Til kommentarene tages der udgangspunkt i "Dansk kommentar til Davids Salmer" Redigeret af Else K Holt og Kirsten Nielsen, Anis 2002.


Velkommen til dag 3 - Salme 84

For korlederen. Al-ha-gittit. Salme af Kora-sønnerne.

2   Hvor er din bolig vidunderlig,
Hærskarers Herre!
3 Min sjæl fortæres af længsel
efter Herrens forgårde,
mit hjerte og min krop råber
efter den levende Gud.
4 Selv spurven finder sig et bo,
og svalen en rede,
hvor den lægger sine unger,
ved dine altre,
Hærskarers Herre,
min konge og min Gud.
5 Lykkelige de, der bor i dit hus,
til stadighed kan de prise dig.
Sela

6   Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig,
de som har i sinde at drage på valfart.
7 Når de drager gennem Baka-dalen,
gør de den til et kildevæld,
efterårsregnen hyller den i velsignelse.
8 De går fra kraft til kraft
og får Gud at se på Zion.

9   Herre, Hærskarers Gud, hør min bøn,
lyt, Jakobs Gud!
Sela
10 Se til vort skjold, Gud,
se på din salvedes ansigt!

11   En dag i dine forgårde er bedre
end tusind, jeg selv har valgt.
At ligge ved tærskelen til min Guds hus
er bedre end at bo i ugudeliges telte.
12 For Herren er sol og skjold,
Herren giver nåde og ære.
Dem, der vandrer i oprigtighed,
nægter han intet godt.

13   Hærskarers Herre,
lykkeligt det menneske, der stoler på dig!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intro
Der er lidt forskellige meninger mht om denne salme er en individuel bønssalme (uden klage) eller lovprisningssalme. I forhold til indholdet kan man argumenterer for begge dele.
Der er både længsel, tillid, bekendelse, bøn, lovprisning og 3 kollektive lovprisninger i denne salme og med så mange forskellige motiver er det svært at formbestemme den.
Salmen udfolder både et individuelt plan og reflekterer over forholdet mellem salmisten og Gud og så rummer salmen også et nationaletnisk perspektiv.
Temaet i salmen er længslen efter Gudsnærværet i templet - bogstavligt eller metaforisk, og det udfoldes i 3 scenarier.
1. scenarie er vers 2-5, 2. scenarie er vers 6-10 og 3. scenarie er vers 11-13. Første og tredje scenarie er statiske. De beskriver opholdet i templet, hvor andet scenarie er præget af mobilitet. Her er det rejsen til templet, der udfoldes.

Udgangspunktet for denne salme er, at templet er Guds jordiske bolig, og det sted, hvor kommunikationen eller en "udveksling" mellem Gud og mennesker finder sted. Fra Guds side i form af tildeling af kraft, styrke, beskyttelse og velsignelsesgoder og fra menneskers side i form af bekendelse, tak, lovsang og bøn. Læg mærke til, at i denne salme omtales ofringerne ikke.

Struktur:
1: overskrift
2-5: Strofe 1
2-4a1: Længsel efter ophold i templet
4a2-5: Påkaldelsen af Hærskarerens Jahve og bekendelse og
saligprisning
6-10: Strofe 2
6-8: Saligprisning af pilgrimme, der drager til Zion.
9-10: Påkaldelse af Hærskarenes Jahve og bøn
11-13: Strofe 3
11-12: Lovprisning af ophold ved tempelet
13: Påkaldelse af Hærskares Jahve og saligprisning
Fortolkning
2-5: Salmens tema anslås straks i det første vers med den indledende lovprisning af Jahves boliger. Flertalsformen kan hentyde til tempelkompleksets forskellige elementer.
I vers 3 får en anden stemning overhånd, nemlig længslen.
Templet som opholdssted - Guds jordiske bolig og menneskers opholdssted, men også dyrene bliver nævnt og kan tage ophold i templet. Dyr er nævnt i vers 4 og på den måde er Gud, mennesker og natur sammenholdt her (den ontologiske triade).
6-10: Her skifter fokus fra templet til vandringen mod templet. Formålet nævnes: dels at se Gud på Zion (at komme til templet), dels virkningen - den afstedkommer forandring fra goldhed til frugtbarhed; den tørre Baka-dal bliver omdannet til en oase. Igen inddrages naturen.
Pilgrimmes livgivende vej til den levende Gud når samme effekt som efterårsregnen, der medfører frugtbarhed og velsignelse.
Også her er altså Gud, mennekser og nature indenfor synsfeltet.
Bønnen som denne strofe afsluttes med er salmens centrum.
11-13: Salmisten vender tilbage til temaet fra første strofe: opholdet i templet som nu kvalificeres gennem to kontrasteringer - den ene angår tid, den anden rummet: en dag overfor tusinde og ligge ved tærsklen overfor bo i de ugudelighedens telte.
I denne strofe bevæger salmen sig ind i visdomstænkningens område, nemlig etik. Vandringen til templet er et billede på vandringen i oprigtighed - ikke de ugudeliges vej. Læs evt. salme 1
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Guds bolig er her i salmen konkret templet, men hvis vi ser til Ny Testamente, nærmere bestemt Johannesevangeliet siger Jesus i Johannes 14,2 "I min faders hus er der mange boliger hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?"
Tænk evt. det ind i salmen.

Hvad får denne salme dig til at tænke over?
Har du en længsel efter Gud? Hvis ja - hvad gør du med den?
Er det svært for dig nu, hvor aktiviteterne i kirkerne er lukket ned?

 

DAG 2 - Salme 66

For korlederen. En sang. En salme.
Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden,
2 lovsyng hans herlige navn,
giv ham ære og pris!
3 Sig til Gud:
Hvor er dine gerninger frygtindgydende,
dine fjender kryber for din vældige magt!
4 Hele jorden kaster sig ned for dig
og lovsynger dig, de lovsynger dit navn.
Sela
5 Kom og se Guds gerninger,
hans handlinger indgyder mennesker frygt;
6 han forvandlede hav til tørt land,
så de gik gennem strømmen til fods.
Lad os da glæde os over ham!
7 Han hersker for evigt med vælde,
hans øjne overvåger folkene;
de genstridige skal ikke rejse sig mod ham.
Sela
8 Pris vor Gud, I folkeslag,
lad lovsangen til ham lyde!
9 Han holder os i live
og lader ikke vore fødder vakle.
10 For du prøvede os, Gud,
du lutrede os, som man lutrer sølv;
11 du lod os gå i fanggarnet,
du lagde byrder på vore hofter;
12 du lod mennesker ride hen over hovedet på os,
vi måtte gennem ild og vand.
Men så førte du os ud til overflod.
13 Jeg vil gå ind i dit hus med brændofre,
jeg vil indfri de løfter til dig,
14 som mine læber aflagde
og min mund udtalte, da jeg var i nød.
15 Jeg bringer dig brændofre af fedekvæg
og lader offerrøg fra væddere stige op;
jeg ofrer okser og bukke.
Sela
16 Alle I, som frygter Gud,
kom og hør, så skal jeg fortælle,
hvad han har gjort for mig.
17 Jeg råbte til ham,
lovsang var på min tunge.
18 Havde jeg haft ondt i sinde,
ville Herren ikke have hørt mig.
19 Men Gud hørte,
han lyttede til min bøn.
20 Lovet være Gud!
Han har ikke afvist min bøn
og taget sin trofasthed fra mig.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intro:
Det er lidt en blandet salme, hvad form angår.
1-7 er en lovprisnings-indledning
8-12 national, altså kollektiv, takkesalme
Og derefter følger en individuel takkesalme.
Det har nok oprindeligt været to, måske tre, salmer, der så senere er sat sammen. Især ses en overgang mellem 1-12 og 13-20, altså overgangen mellem den kollektive og den individuelle del.
Situationen er dels en national takkefest i anledning af folkets redning, dels en takkefest, hvor den enkelte kommer og indfrier sine løfter om offergaver. Begge dele handler om udfrielse.
Salmen forbinder den enkelte og folkets historie.
Det er den befriende Gud, der er subjektet for enhver udfrielse og derfor bør lovprises af alle.
Struktur:
1a: overskrift
1b-4: Lovprisning: opfordring til hele verden om at lovprise Gud for hans vældige gerninger
5-7: Begrundelse for lovprisningen: Guds frygtindgydende førelse af folket gennem havet og Guds evige herredømme
8-12: Skildring af Guds udfrielse af folket på trods af svære prøvelser.
13-15: Den bedende tilsagn om at ville indfri de løfter, han har aflagt til Gud, og bringe brændofre
16-20: Opfrodring til at komme og høre om Guds indgriben til hjælp for den bedende samt lovprisning af Guds trofasthed.
Fortolkning:
1-4: Opfrodring til lovprisning er universelog gælder Guds navn og ære. Navnet betegner Guds ry og skal derfor ses i relation til den efterfølgende skildring af Guds vældige handlinger.
At Gud skal høre om sine egne gerninger viser, at Gudsforholdet er tænkt som et gensidigt forhold, hvor Gud ikke er upåvirket af, hvordan mennesker reagerer. En forudsætning for lovprisningen er, at Gud opfattes som en person, der har glæde af (måske brug for ??) andres værdsættelse.
Fjendernes kryben for Gud står parallelt med hele jordens underkastelse.
Andet led i parallelismen udvider dermed perspektivet både mht omfanget af tilbedere og mht ægtheden i deres underkastelse.
5-7: Her konkretiseres årsagerne til lovprisningen. Forvandlingen af hav til tørt land er en henvisning til overgangen ved Det Røde Hav med Moses i front. Disse nationale begivenheder er af betydning for alle folkeslag, da de - med perspektiv til skabelsens kamp mod vandene - afspejler Guds universelle og evige herredømme. Omtalen af Guds handlinger i fortiden er forbundet med nutidige opfordringer "Kom og se...lad os da glæde os!"
Genfortællingen af fortidens begivenheder er med til at gøre dem nærværende for menigheden. På den måde opfordresder til at forstå disse handlingers vedvarende betydning. Gud er stadigvæk den samme og hersker til evig tid.
8-12: Tak til Gud for at have redet sit folk og holdt det i live, først det ud fra slaveri til overflod, midt i prøvelser og nederlag - dette er årsagen til den taknemmelige lovprisning. Igen knyttes der til ørkenvandringen.
Billedet af metallet der lutres fra flere profetorakler: Esajas 1,25; Jeremias 6,29; Zakarias 13,9; Malakias 3,3.
Formålet med at lutre er at udskille slaggerne, så det rene metal bliver tilbage. Ørkenvandringen kan netop ses som en sådan proces, hvor de, der ikke skulle have lov til at komme ind i Det Forjættede Land blev fjernet.
13-15: Fokus på den enkelte bedende situation. baggrunden må være en nødsituation, hvor den bedende har lovet at bringe Gud brændofre som tak for den ønskede hjælp. gavernes omfang fortæller, at den bedende ikke er hvem som helst, men fx en konge.
16-20: Den bedende ønsker at fortælle menigheden om Guds hjælp. Den bedende bliver derved et forbillede for menigheden. Han havde lovsang på tungen og intet ondt i sinde, derfor blev han bønhørt. Bønhørelsen er dog ikke et retmæssigt krav, men et udtryk for Guds trofasthed.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
En opmuntring til at prise Gud.
Salmen udtrykker Guds storhed, magt og kraft og trofasthed - også gennem Israels historie, som der henvises til foruden den bedende eget liv.
Et mennesker bobler over og kan slet ikke lade være med at fortælle, hvad Gud har gjort i hans liv - sådan er det når man oplever Guds indgriben, Guds kraft i ens liv, så flyder man over og kan ikke stoppe med at snakke om det. Det kan man også se igennem Ny Testamente, når mennesker møder Jesus og han forvandler deres liv.
Har du haft en stærk oplevelse med Gud? Hvad gjorde den ved dig?

 

DAG 1 - Salme 5

For korlederen. Til fløjtespil. Salme af David.
2 Herre, lyt til mine ord,
læg mærke til min stønnen!
3 Hør mit råb om hjælp,
min konge og min Gud!
Jeg beder til dig.
4 Herre, om morgenen hører du min stemme,
om morgenen fremlægger jeg min sag
og spejder efter svar.
5 Du er ikke en Gud, der holder af uret,
du giver ikke den onde husly,
6 de overmodige
kan ikke træde frem for dine øjne,
du hader alle forbrydere,
7 du udrydder løgnere.
Herren afskyr mordere og bedragere.
8 Men ved din store trofasthed
kan jeg gå ind i dit hus;
jeg kaster mig ned i dit hellige tempel
i ærefrygt for dig.
9 Herre, led mig i din retfærdighed
til værn mod mine fjender,
jævn din vej foran mig!
10 Der er ikke et sandt ord i deres mund,
deres indre er en afgrund,
deres strube er en åben grav,
de har en glat tunge.
11 Lad dem bøde for det, Gud,
så de fældes af deres egne rænker.
Driv dem bort for deres mange synder,
for de trodser dig.
12 Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig,
de skal juble til evig tid.
Du beskytter dem,
og de, der elsker dit navn,
skal fryde sig over dig.
13 For du velsigner den retfærdige, Herre,
du beskytter ham med nåde som skjold.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intro:
Salme 5 er en individuel bønssalme - her er den uden klage, men dog med et råb om hjælp. Der er stærke tillidsmotiver i denne salme.
Situationen er typisk nok for denne genre ikke udpenslet, men det kunne være en retsag, hvor personen forventer en afgørelse med positivt udfald. Retsag og tempel har det med at blande sig lidt sammen. Baggrunden er, at visse sager kunne afgøres ved et tegn eller orakel fra Jahve (Herren, Gud) evn. formidlet af en præst eller profet. (Se evt. Salme 3 for et eksempel)
Betingelserne for, hvem der kan træde frem for Gud (v. 6) er af etisk art.
Hele salmens front er etisk: personen, der skriver salmen er retfærdig, og fjenderne er onde, overmodige, løgnere, modere og bedragere.
Dog roser personen sig ikke af sin egen retfærdighed, og læg mærke til, at dette IKKE er i kraft af egen retfærdighed, at personen kan betræde templet, men alene på grund af Guds trofasthed, og det er med Jahves retfærdighed, at han håber at blive værnet imod fjenderne.
Struktur:
1: overskrift
2-4: Bøn om at Jahve vil høre på personens, der har skrevet, ord.
5-8: Tillidserklæring til Jahve, som den der hader uretfærdige, men lader personen betræde templet.
9-11: Bøn til Jahve om beskyttelse
12-13: Tillidserklæring til Jahve som den, der beskytter og velsigner dem, der søger tilflugt hos ham.
Fortolkning:
2-4: "Min konge og min Gud" - det er personlig fromhed.
Morgen - solopgang er ofte det tidspunkt, hvor Jahves ødelæggende eller frelsende indgriben sker eller konstateres.
5-8: "giver ikke den onde husly" - tillader ikke den onde adgang til templet. Ondskab og dumhed er tæt forbundet i det Gamle Testamente eftersom den rette orden er den Gud har givet, og det derfor vil være tåbeligt at forkaste den eller holde sig uvidende om den. (Dette er også baggrunden for den gradvise identifikation af Loven og visdom - altså at de er to sider af samme sag)
9-11: Bønnen handler om beskyttelse i det daglige liv og bøn om instruktion til hvordan livet leves, bøn om vejledning.
12-13: Handler om den lykke som de Jahve-tro får. Jubel til evig tid - jubel slægt efter slægt så længe der findes Jahve-tro mennesker.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Det var den mere videnskabelige gennemgang, men spørgsmålet er, hvad siger denne salme ind i dit og mit liv?
Hvad kan vi tage med os i dag?
Salmernes Bog er en bønnebog, som indeholder bønner til stort set alle situationer: glæde, taknemmelighed, frustration, angst og frygt - og nogle gange føler man, at man ikke selv kan finde de rette ord til beskrivelsen af ens situation, så er det rart, at kunne bruge nogle andres, som rammer ens egen situation, hvordan man har det og føler det.
Så det er det første vi kan bruge salmen til - som en bøn, når vi selv står i en svær situation.
Derudover kan vi bruge den til at blive klogere på Gud, og klogere på, hvordan han ønsker vi skal leve vores liv.
Der er særligt nogle sætninger som springer mig i øjnene:
v. 4 "spejder efter svar". Når vi beder til Gud, husker vi så at lytte efter hans svar? Opdager vi, når han svarer? I perioder skriver jeg mine bønner ned for at hjælpe mig til til også at holde fokus på Guds ende af samtalen. Det er ikke sikkert det er en god metode for dig, men for mig hjælper det mig til at huske, hvad jeg har bedt om, det hjælper mig til at holde fokus i selve bønnen og blive mere opmærksom på Guds svar - som man jo også kan skrive ned.
v. 8 "men ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus" - takket være Guds trofasthed mod os, har han givet os sin søn, så vi kan have fællesskab med Gud - have fri adgang til Gud.
v. 9 "Herre led mig i din retfærdighed" - det er en bøn som vi bør bede hver dag, så vi får et hjerte, der banker for det som Guds hjerte banker for, og vi får øjnene op for de ting, Gud ønsker vi skal. Det er en bøn, der hjælper os til at blive disciple af Jesus.